ДОГОВІР-ОФЕРТА

м. Київ                                                                                01.11.2017

Договір-Оферта про надання послуг у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем, веб-розробки, програмування та інших інформаційних послуг.

Цей договір оферта визначає взаємини між ТОВ «Сайберіо» (далі Виконавець) з одного боку, і юридичними та фізичними особами, в тому числі нерезидентами, а також суб'єктами підприємницької діяльності, які прийняли цю пропозицію про укладення оферти як ЗАМОВНИКА (далі ЗАМОВНИК) з іншої сторони, шляхом здійснення оплати індивідуально оформленого рахунку на надання послуг з боку ВИКОНАВЦЯ.

Умови цього договору, відповідно до ЗУ «Про електронну комерцію», вважаються прийнятими з моменту оплати ЗАМОВНИКОМ індивідуального рахунку на надання послуг від ВИКОНАВЦЯ (акцепт), із зазначенням даного договору в обґрунтуванні рахунку.

Договір-оферта укладається між ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати послуги, зазначені в індивідуально-направленому рахунку з переліком послуг.

Відповідно до конкретних завдань Замовника, ВИКОНАВЕЦЬ на оплатній основі зобов’язується надати такі послуги (альтернативний перелік):

 • Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем (інтеграція програмного забезпечення, тестування, доробка, створення демо версій продукту тощо)
 • Створення сайту
 • Редагування коду сайту (коригування на сайті)
 • Створення додаткового функціоналу програмного забезпечення
 • Підготовка і розміщення контенту на ресурсах
 • Послуги дизайну (дизайн сайту, зображення банера, графічних елементів, логотипу) та перекладу елементів
 • Усунення несправностей
 • Створення резервних копій
 • Розміщення, переміщення, настройка на хостингу
 • Оптимізація коду сайту
 • Реєстрація сайту в пошукових системах
 • Розміщення інформації в інтернеті
 • Налаштування контекстної реклами
 • Оформлення рекламних акаунтів в соціальних мережах
 • Посередництво при поповненні бюджетів рекламних акаунтів
 • Консультація та навчання в питаннях ІТ-технологій

 

1.2. Перелік послуг, що надаються ЗАМОВНИКУ в конкретних правовідносинах, встановлюється в рахунку, який формується виходячи із завдань ЗАМОВНИКА та направляється йому для оплати.

1.3. Вартість виконання Роботи уточнюється для ЗАМОВНИКА.

1.4. ВИКОНАВЕЦЬ починає виконання даного договору щодо ЗАМОВНИКА і виконання зазначених в рахунку послуг з моменту оплати ЗАМОВНИКОМ виставленого рахунку.

1.5. Даний Договір вважається недійсним без формування індивідуального рахунку, який ВИКОНАВЕЦЬ оплачує, погоджуючись з умовами договору.

1.6. Робота вважається виконаною ВИКОНАВЦЕМ після реалізації обумовлених в рахунку завдань.

1.7. Послуга вважається прийнятою, а умови договору реалізовані - коли ЗАМОВНИК отримує належним чином виконану роботу ВИКОНАВЦЯ та сплачує повний обсяг виконаних робіт та наданих послуг.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Згідно з даним Договором ЗАМОВНИК має право:

2.1.1. У будь-який час до надання послуги розірвати цей Договір, сплативши ВИКОНАВЦЮ вартість вже виконаної роботи відповідно до Додатку.

2.2. Згідно з даним Договором ЗАМОВНИК зобов'язаний:

2.2.1. Надати Виконавцю необхідні на кожному етапі робіт матеріали і дані до початку відповідного етапу.

2.2.2. Узгодити протягом 2 (двох) робочих днів з моменту інформування Виконавцем проміжні результати надання послуг.

2.2.3. Оплатити Роботу ВИКОНАВЦЯ відповідно до п.3. даного Договору.

2.3. Згідно з даним Договором Виконавець зобов'язаний:

2.3.1. Надавати узгоджені в Додатку 1 Договору послуги належним чином, у відповідності до вимог ЗАМОВНИКА.

2.3.2. Надавати послуги з використанням власних трудових і технічних ресурсів (з використанням свого обладнання, приміщень та програмного забезпечення).

2.3.3. Попередити ЗАМОВНИКА про будь-які обставини, котрі здатні вплинути на надання послуг, про несприятливі наслідки виконання вказівок ЗАМОВНИКА та/або всіх інших обставин, які можуть вплинути на якість послуг.

2.3.4. Гарантувати конфіденційність отриманої від ЗАМОВНИКА інформації, в тому числі паролі доступу в закриті зони сайту. Забезпечити можливість заміни цих паролів адміністратором сайту.

2.4. Згідно з даним Договором Виконавець має право:

2.4.1. Призупинити виконання Договору в разі неповного або несвоєчасного надання Замовником необхідних на кожному етапі робіт матеріалів і даних до початку відповідного етапу.

 1. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Відповідно до даного Договору перелік і вартість послуг вказується в Додатку 1 Договору.

3.2. Після отримання індивідуального рахунку з переліком послуг ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК вносить повну вартість послуг, зазначених в особистому рахунку (Додаток 1 Договору).

 1. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Даний Договір набирає законної сили з моменту його прийняття ЗАМОВНИКОМ (вираження акцепту) шляхом оплати на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ суми, зазначеної в індивідуальному рахунку, і діє до виконання сторонами всіх передбачених в ньому зобов'язань.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС МАЖОР.

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до норм чинного законодавства України.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність наданої послуги естетичним або постійно змінним перевагам ЗАМОВНИКА.

5.3 У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), викликаних прямими або побічними явищами, наприклад, пожежі, повені, землетруси, епідемії, військові конфлікти чи перевороти, адміністративне втручання з боку органів влади або урядових обмежень і т.п., які здійснюють вплив на виконання сторонами зобов'язань за цим Договором, або інших обставин поза контролем сторін виконання цих зобов'язань відкладається до усунень вказаних обставин форс-мажору.

5.3.1 Виконавець не несе відповідальність за зміни в роботі загальнодоступних систем управління сайтами і службами хостингу.

5.4. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, зобов'язана негайно і в письмовій формі повідомити іншу сторону про їх початок і закінчення, а також представити для підтвердження вказаних обставин відповідний акт компетентного органу.

5.5. За несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Спори та розбіжності, що виникають в рамках даного Договору, вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів.

6.2. У разі, якщо СТОРОНИ в результаті переговорів не змогли прийти до взаємної згоди, а також якщо одна з сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, визначеному законодавством України.

6.3. У разі ненадходження до ВИКОНАВЦЯ претензій Замовника (в письмовій, конкретизованої формі, з аргументацією зауважень, за допомогою каналу зв'язку: листом на ел. пошту ВИКОНАВЦЯ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) протягом трьох робочих днів з моменту надання послуги, умови договору вважаються виконаними Виконавцем в повному обсязі і без зауважень, в подальшому не підлягають оскарженню в будь-яких інстанціях.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір та Додаток складено у двох примірниках, їх дія ініційовано сторонами в порядку, встановленому ЗУ «Про електронну комерцію». Обидва примірники є ідентичними один одному і мають однакову юридичну силу. У кожної сторони знаходиться по одному примірнику Договору і Додатку.

7.2. Будь-які зміни і доповнення даного Договору і Додатків повинні бути складені в письмовій формі і підписані обома сторонами.

7.3. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН (замовник та виконавець).